หน้าแรก

สายด่วน 088-xxxxxxxx

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

previous arrow
next arrow
Slider
TitleDateContentAuthor
รายงานผลการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใส2564/04/092021-04-09 15:18:15
คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น2564/04/092021-04-09 15:13:38
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564/04/092021-04-09 15:12:05
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2564/04/092021-04-09 15:09:05
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล2564/04/092021-04-09 13:11:15
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2564/04/09Loading…2021-04-09 11:17:56
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/04/092021-04-09 10:36:30
รายงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล2564/04/07รายงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบ …2021-04-07 21:13:29
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม – มีนาคม)2564/04/07งบแสดงฐานะการเงิน-ประจำปี-25632021-04-07 16:04:07
รายงานตามนโยบายบริหารการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)2564/04/05รายงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบ …2021-04-05 10:57:34
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)2564/04/05รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง …2021-04-05 10:51:27
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เส้นขนานคลองบ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันท บุรี2564/04/05CCF_0002342021-04-05 10:35:53
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/04/02แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ …2021-04-02 14:19:58
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)2564/04/02ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอ …2021-04-02 11:48:48
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 25632564/04/01รายงานงบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ …2021-04-01 10:48:18
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/04/01CCF_0002262021-04-01 09:56:36
ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี หลักเกณ์ฯ เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 25622564/03/31ประกาศ-ก.ท.จ.จันทบุรี-หลักเกณ์ …2021-03-31 16:08:28
ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 25622564/03/31หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการประเมิ …2021-03-31 16:05:53
ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.25632564/03/31ประกาศ-ก.ท.จ.จันทบุรี-เรื่อง-ห …2021-03-31 16:03:15
ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (ฉบับที่ 63) พ.ศ.2561(ว 207 แจ้งนายกเทศมนตรี)2564/03/31ประกาศ-ก.ท.จ.จันทบุรี-เรื่อง-ห …2021-03-31 16:00:41
ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25622564/03/31files_22_12021-03-31 15:58:37
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2564- 25662564/03/31นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ป …2021-03-31 15:39:31
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 25642564/03/31ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป …2021-03-31 11:42:11
จับสลาก2564/03/30วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09. …2021-03-30 15:07:27
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง2564/03/30บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเ …2021-03-30 14:58:34
ส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง2564/03/3027 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ …2021-03-30 14:47:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าเมรุ หมู่ที่ บ้านโพธิ์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/30CCF_0002172021-03-30 14:17:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านนาสนาดก์ – บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก2564/03/29CCF_0002162021-03-29 11:10:47
ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/26CCF_0002142021-03-26 10:38:54
ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซับตาเมา ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/26CCF_0002152021-03-26 10:36:58
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ใช้น้ำมันเขื้อเพลิงของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/03/26การกำหนดหลักเกณฑ์ใช้น้ำมันเขื้ …2021-03-26 09:32:14
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก2564/03/26รับสมัคร2021-03-26 09:30:21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการครูรักษ์ถิ่น2564/03/26ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โ …2021-03-26 09:27:35
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2564/03/26ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครอาสาสมัค …2021-03-26 09:25:50
ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบล2564/03/26ประกาศ-กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่า …2021-03-26 09:24:11
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา2564/03/26ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง-เรื่อ …2021-03-26 09:13:21
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงภารกิจ กระบวนการทำงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน2564/03/26ประกาศ-เรื่อง-ปรับปรุงภารกิจ-ก …2021-03-26 09:10:21
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25632564/03/26ประกาศ-เรื่อง-บัญชีรายชื่อผู้ม …2021-03-26 09:08:15
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ 25632564/03/26ประกาศ-เรื่อง-บัญชีรายชื่อผู้ม …2021-03-26 09:05:52
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.25632564/03/262021-03-26 08:59:52
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองตาคง2564/03/25ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง-เรื่อ …2021-03-25 16:19:34
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 25632564/03/25รายงานผลการพัฒนาบุคลากร-ประจำป …2021-03-25 16:03:30
แผนตรวจสอบการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน2564/03/25แผนตรวจสอบการบริหารกิจการระบบป …2021-03-25 16:00:39
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564/03/25ประกาศ-เรื่อง-การสำรวจที่ดินแล …2021-03-25 15:58:21
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564/03/25ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้า …2021-03-25 15:57:00
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ 25632564/03/25ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครบุคคลทั่ …2021-03-25 15:50:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านซับมงคล-หลังป้อม หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002002021-03-25 14:43:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับการเลือกต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001992021-03-25 14:39:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำป้าย2564/03/25CCF_0001982021-03-25 14:37:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเตนท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001972021-03-25 14:35:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001962021-03-25 14:33:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001952021-03-25 14:28:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001942021-03-25 14:24:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002012021-03-25 13:59:47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านนาสนาดก์ – บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002022021-03-25 13:56:15
แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/25CCF_0002042021-03-25 13:43:58
ประกาศสำนางบรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง2564/03/25CCF_0002052021-03-25 13:37:38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซับมงคล-หลังป้อม ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002062021-03-25 13:32:33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซับมงคล ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002082021-03-25 13:28:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายนาสนาดก์ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเแพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0002092021-03-25 13:25:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0002112021-03-25 13:15:34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสนาดก์-บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3,10 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002122021-03-25 11:37:58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002132021-03-25 11:32:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001572021-03-25 11:00:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001562021-03-25 10:55:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และปรับปรุงหน่วยความจำสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001542021-03-25 10:50:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001452021-03-25 10:45:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง(ท่อ คสล.)สำหรับถนนสายคลองคต ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต2564/03/25CCF_0001382021-03-25 10:39:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสนั่น พาหุรัตน์) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001352021-03-25 10:16:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001332021-03-24 15:57:43
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 25642564/03/24การประเมินความเสี่ยงการทุจริต- …2021-03-24 15:29:46
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน2564/03/24รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกั …2021-03-24 15:15:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001312021-03-24 14:57:45
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)2564/03/24ระหว่างวันที่ 22 – 23 มี …2021-03-24 14:49:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001302021-03-24 12:22:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001292021-03-24 12:20:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001282021-03-24 12:17:30
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร2564/03/19รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนรา …2021-03-19 16:04:19
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632564/03/19แผนการจัดหาพัสดุประจำปี-632021-03-19 15:53:15
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส2564/03/19รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเม …2021-03-19 15:35:18
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ2564/03/19คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ2021-03-19 15:14:36
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632564/03/19แผนการดำเนินงาน632021-03-19 14:48:58
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622564/03/19แผนการดำเนินงาน622021-03-19 14:44:34
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ2564/03/19คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสา …2021-03-19 14:14:04
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น2564/03/19คู่มือการปฏิบัติงานสภาเทศบาล2021-03-19 14:08:24
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์2564/03/19คู่มือร้องเรียน-ทต.หนองตาคง2021-03-19 13:56:25
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2564/03/19ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจร …2021-03-19 13:42:33
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 25632564/03/19รายงานความพึงพอใจในการให้บริกา …2021-03-19 13:23:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทเบียน กฉ 5003 จันทบุรี2564/03/19CCF_000124-12021-03-19 13:16:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 25632564/03/19CCF_000123-12021-03-19 13:13:02
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี2564/03/172021-03-17 17:43:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/17CCF_000120-12021-03-17 17:40:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม 25632564/03/17CCF_000122-12021-03-17 17:37:14
ข่าวประชาสัมพันธ์2564/03/172021-03-17 14:58:53
22. ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2564/03/17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่ …2021-03-17 14:15:23
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค ของเทศบาลตำบลหนองตาคง2564/03/16Loading…2021-03-16 23:19:35
ข้อมูลการติดต่อ2564/03/16สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคงเลขท …2021-03-16 15:32:01
แผ่นพับประชาสัมพันธ์2564/03/11แผ่นพับโควิค 2019ดาวน์โหลด แผ่ …2021-03-11 14:16:29
แบบฟอร์ม / หนังสือคำร้องต่างๆ2564/03/11แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด แบบค …2021-03-11 13:23:09
การลดขั้นตอนกระบวนงาน2564/03/112021-03-11 13:22:16
ธรรมาภิบาล2564/03/112021-03-11 13:21:41
การท่องเที่ยว2564/03/112021-03-11 13:21:00
การป้องกันการทุจริต2564/03/11ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจร …2021-03-11 13:20:25
ภูมิปัญญาท้องถิ่น2564/03/112021-03-11 13:19:45
จดหมายข่าว2564/03/112021-03-11 13:18:49
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ2564/03/10การแก้ไขรายการบ้าน-กรณีมีรายกา …2021-03-10 12:58:19
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป2564/03/09ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อ …2021-03-09 16:13:25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2564/03/09สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจั …2021-03-09 15:09:43
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.2564/03/09รายงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบ …2021-03-09 14:32:39
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.2564/03/09นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ป …2021-03-09 14:19:33
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน2564/03/09รายงานป้องกันการทุจริตปี 2563ด …2021-03-09 14:12:49
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน2564/03/09รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ …2021-03-09 14:07:26
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2564/03/09ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องก …2021-03-09 13:56:32
รายงานผลการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี2564/03/072021-03-07 16:31:57
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน2564/03/07รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกั …2021-03-07 16:31:01
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2564/03/072021-03-07 16:29:28
รับสมัครสมาชิกเทศบาล2564/03/072021-03-07 09:36:35
ประกาศรับสมัคร2564/03/072021-03-07 09:16:54
ภาพกิจกรรมหน่วยงาน2564/03/072021-03-07 08:32:07
กิจกรรมจิตอาสา2564/03/072021-03-07 08:06:29
การเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง2564/02/23ภาพบรรยากาศ การเปิดสมัครรับเลื …2021-02-23 21:06:01
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ2564/02/23วันนี้ (26 มกราคม 2564)นายณัฐพ …2021-02-23 21:02:46
มอบเงินและถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง2564/02/23วันที่ 22 มกราคม 2564 เทศบาลตำ …2021-02-23 21:00:39
ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2564/02/23วันที่ 21 มกราคม 2564 นายณัฐพง …2021-02-23 20:57:48
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหมู่ที่ 7 บ้านคลองคต2564/02/23วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.0 …2021-02-23 20:48:26
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ2564/02/23วันที่ 7 มกราคม 2564 กองทุนหลั …2021-02-23 20:46:43
Social Network2564/02/10สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคงเลขท …2021-02-10 19:33:35
Q&A ถาม-ตอบ2564/02/102021-02-10 19:22:04
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง2564/02/10กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่2021-02-10 19:14:13
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2564/02/10แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64ดาว …2021-02-10 19:03:12
ข้อมูลผู้บริหาร2564/02/10ชื่อLorem ipsum dolor sit amet …2021-02-10 18:59:29
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง2564/02/05สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจั …2021-02-05 10:12:03
วัดเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์)2563/12/15วัดเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์) ประ …2020-12-15 05:43:50
คลองตาซิ่ว2562/10/31ความเป็นมา คลองตาซิ้ว เป็นลำธา …2019-10-31 21:03:41
บทความเรื่องชา2562/09/15จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-09-15 20:57:13
บทความเรื่องรถไฟ2562/08/20จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-08-20 20:53:57
บทความเรื่องเกาะ2562/07/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เ …2019-07-01 20:23:36
บทความเรื่องตึกระฟ้า2562/06/02จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-06-02 20:13:24
บทความเรื่องพยับหมอก2562/05/02จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-05-02 03:11:29
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 25642561/11/01วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เ …2018-11-01 21:44:22
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 25642561/10/01วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เ …2018-10-01 21:42:41
กิจกรรมจิตอาสา”ทำดีเพื่อพ่อ”2561/09/01วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09. …2018-09-01 21:41:04
วันพ่อแห่งชาติ2561/08/01เทศบาลตำบลหนองตาคงร่วมกิจ​กรร​ …2018-08-01 21:38:09
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแก้ว2561/07/01วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะกรรมก …2018-07-01 21:36:22
ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 25632560/12/01วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เว …2017-12-01 21:45:37
TitleDateContentAuthor
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เส้นขนานคลองบ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันท บุรี2564/04/05CCF_0002342021-04-05 10:35:53
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/04/02แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ …2021-04-02 14:19:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าเมรุ หมู่ที่ บ้านโพธิ์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/30CCF_0002172021-03-30 14:17:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านนาสนาดก์ – บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก2564/03/29CCF_0002162021-03-29 11:10:47
ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/26CCF_0002142021-03-26 10:38:54
ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซับตาเมา ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/26CCF_0002152021-03-26 10:36:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านซับมงคล-หลังป้อม หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002002021-03-25 14:43:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับการเลือกต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001992021-03-25 14:39:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำป้าย2564/03/25CCF_0001982021-03-25 14:37:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเตนท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001972021-03-25 14:35:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001962021-03-25 14:33:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001952021-03-25 14:28:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001942021-03-25 14:24:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002012021-03-25 13:59:47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านนาสนาดก์ – บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002022021-03-25 13:56:15
แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/25CCF_0002042021-03-25 13:43:58
ประกาศสำนางบรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง2564/03/25CCF_0002052021-03-25 13:37:38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซับมงคล-หลังป้อม ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002062021-03-25 13:32:33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซับมงคล ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002082021-03-25 13:28:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายนาสนาดก์ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเแพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0002092021-03-25 13:25:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0002112021-03-25 13:15:34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสนาดก์-บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3,10 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002122021-03-25 11:37:58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002132021-03-25 11:32:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001572021-03-25 11:00:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001562021-03-25 10:55:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และปรับปรุงหน่วยความจำสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001542021-03-25 10:50:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001452021-03-25 10:45:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง(ท่อ คสล.)สำหรับถนนสายคลองคต ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต2564/03/25CCF_0001382021-03-25 10:39:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสนั่น พาหุรัตน์) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001352021-03-25 10:16:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001332021-03-24 15:57:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001312021-03-24 14:57:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001302021-03-24 12:22:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001292021-03-24 12:20:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001282021-03-24 12:17:30
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632564/03/19แผนการจัดหาพัสดุประจำปี-632021-03-19 15:53:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทเบียน กฉ 5003 จันทบุรี2564/03/19CCF_000124-12021-03-19 13:16:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 25632564/03/19CCF_000123-12021-03-19 13:13:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/17CCF_000120-12021-03-17 17:40:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม 25632564/03/17CCF_000122-12021-03-17 17:37:14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2564/03/09สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจั …2021-03-09 15:09:43

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.
หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 09/04/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กค.มท 0803.3/ว75309/04/256409/04/2564
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564กศ.มท 0816.3/ว74709/04/256409/04/2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กสว.มท 0820.2/ว72908/04/256409/04/2564
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/ว73708/04/256409/04/2564
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนกต.มท 0816.3/ว73908/04/256409/04/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/4820-486408/04/256409/04/2564
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.6/ว74108/04/256409/04/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.บถ.มท 0809.2/ว73808/04/256409/04/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.บถ.มท 0809.2/ว73808/04/256409/04/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/4733-480808/04/256409/04/2564
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติกศ.มท 0816.1/ว44405/03/256409/03/2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.5/ว41301/03/256402/03/2564
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10 [รายชื่อ]กค.มท 0803.3/ว42302/03/256402/03/2564
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64)      [เอกสารแนบ]กศ.มท 0816.3/ว40801/03/256401/03/2564
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 [รายชื่อ]กค.มท 0803.3/ว37224/02/256424/02/2564
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)กค.มท 0803.4/ว37124/02/256424/02/2564
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกค.มท 0803.4/ว36323/02/256423/02/2564
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40สน.คท.มท 0808.3/ว35423/02/256423/02/2564
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 [รายชื่อ]สน.คท.มท 0808.4/ว34422/02/256422/02/2564
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตบ.มท 0805.2/ว34822/02/256422/02/2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]ตบ.มท 0805.2/ว22304/02/256404/02/2564
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)กค.มท 0803.4/ว20301/02/256401/02/2564
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)กค.มท 0803.4/2360530/12/256330/12/2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติกศ.มท 0816.1/ว362123/11/256323/11/2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกค.มท 0803.4/ว343005/11/256305/11/2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี 2564กศ.มท 0816.5/ว315409/10/256309/10/2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.2/ว298128/09/256328/09/2563
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)กค.มท 0803.4/ว281014/09/256314/09/2563
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กค.มท 0803.3/ว75309/04/256409/04/2564
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564กศ.มท 0816.3/ว74709/04/256409/04/2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด่านชุมชน/จุดบริการประชาชนสามแยกจางวาง เทศบาลตำบลหนองตาคงได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาคง โดยมีนายสานิตย์ สุจันทร์ ปลัดอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในพิธีเปิด นายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ กล่าวรายงาน และมีข้าราชการ หน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

× How can I help you?