กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 พ.จ.ต. ดร.วิสวัส เอิบสภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมท้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?