จับสลาก

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองตาคงได้นัดหมายผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ได้อับดับที่ 6 รับคะแนนการเลือกตั้งเท่ากันที่ 806 คะแนนเสียง จำนวน 2 ท่าน คือ1.นางปริม ดารมาก หมายเลข 8 2.นายเที่ยง อาจมุณี หมายเลข 9 มาจับฉลากผู้ได้รับการเลือกตั้ง ผลปรากฎว่า นายเที่ยง อาจมุณี จับฉลากได้รับการเลือกตั้ง ณ เทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

× How can I help you?