จ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค

8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง จ่าเอกศักนรินทร์ กันสำอาง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองตาคงพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ บริการแจกจ่ายน้ำประชาชน หมู่7 คลองคต ซอยวัดกิโล8

× How can I help you?