ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kits(ATK) ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดจางวาง ตลาดโค้งพัฒนา ตลาดเพิ่มทรัพย์ ตลาดครูเผือก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลหนองตาคง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคง ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kits(ATK) ให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดจางวาง ตลาดโค้งพัฒนา ตลาดเพิ่มทรัพย์ ตลาดครูเผือก เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

× How can I help you?