ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน รับฟังนโยบายและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ และรวมถึงให้มีการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

× How can I help you?