ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองตาคงจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง จันทบุรี โดยมีนยาอุดร เหมล้วน รองประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม นางภาวนา สายทองเป็นเลขานุการ และมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

× How can I help you?