ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองตาคงจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง จันทบุรี โดยมีนายเหยียน นนทรัตน์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม นางภาวนา สายทองเป็นเลขานุการ และมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

× How can I help you?