ประชุมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองตาคง นำโดย นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยมีท่าน ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองตาคง

เนื่องด้วยปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองตาคง กำลังประสบปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ทันต่อการเจริญเติบโตของเมือง เกิดการสะสมของขยะมูลฝอย เกิดปัญหาที่ขยะกองไว้กลางแจ้งตกค้างเน่าเหม็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของประชาชน เทศบาลตำบลหนองตาคง จึงทำการศึกษาความเหมาะสมโครงการดังกล่าว ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้หมดไปด้วยวิธีที่ทันสมัยในรูปแบบอาคารปิดมิดชิดเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน

× How can I help you?