ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเหตุรำคาญ(เสียง)

ส.ต.ท.วิชิต แสงงาม ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาคง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเหตุรำคาญ(เสียง) จากสถานประกอบการ ร้าน HASHTAG หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 และตรวจติดตามการดำเนินกิจการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของร้านเป็นอย่างดีในครั้งนี้

× How can I help you?