ส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง ได้ดำเนินการส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์ การเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง ให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

× How can I help you?