โครงการการจัดเก็บถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายให้ นายปรัชญา พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกิจกรรม ” KICK OFF ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ” และ ” กิจกรรมรณรงค์ ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง ขยะ จัดการได้ด้วยมือเรา ” โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสมด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

× How can I help you?