โครงการปลูกป่าภายในตำบล ภายใต้กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลได้ดำเนินโครงการปลูกป่าภายในตำบล ภายใต้กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยได้ทำการปลูกต้นไม้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง โดยมีนายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อนพร้อมด้วย นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

× How can I help you?