โครงการฝึกทักษะอาชีพสตรี

17 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลหนองตำบลหนองตาคงได้จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพสตรี เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน สตรีและประชาชนที่สนใจในตำบลหนองตาคง เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนายณัฐพงษ์ ศิริสื่อสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคงกล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน สตรี เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ณ ศาลาวัดนนทประชานุกูล (วัดบ้านแปลง

× How can I help you?