หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

previous arrow
next arrow
Slider
TitleDateContentAuthor
ประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2564/06/11วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาล …2021-06-11 09:29:09
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 25642564/06/09วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยนายเ …2021-06-09 16:29:03
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง2564/06/09นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศม …2021-06-09 15:46:23
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูม้วนบริเวรอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/092021-06-09 15:14:47
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/312021-05-31 12:16:02
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25522564/05/252021-05-25 11:27:34
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด2564/05/242021-05-24 15:36:33
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 25152564/05/20เทศบาลตำบลหนองตาคง ขอเชิญชวนเจ …2021-05-20 14:47:29
ร่วมออกตรวจเยี่ยมและมอบเงินแก่ผู้ยากไร้ตำบลหนองตาคง2564/05/19วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10 …2021-05-19 15:40:19
มอบหน้ากากอนามัย2564/05/18วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลต …2021-05-18 10:23:00
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาสนาดก์ ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/05/112021-05-11 16:05:11
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง ครั้งแรก2564/05/07วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวล …2021-05-07 16:19:36
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/05/072021-05-07 10:32:14
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง ครั้งแรก2564/05/062021-05-06 11:54:51
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง2564/05/05รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ป …2021-05-05 15:00:11
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี2564/05/032021-05-03 10:25:18
ร้องเรียน/ร้องทุกข์2564/04/29Loading…2021-04-29 15:49:20
รายงานผปลการปฏิบัติงานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 25642564/04/282021-04-28 11:29:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/04/282021-04-28 10:56:54
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหัวอ่าง-นาสนาดก์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/04/272021-04-27 16:29:10
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาคง2564/04/27รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการป …2021-04-27 16:16:38
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออกจากเคหสถาน2564/04/272021-04-27 11:29:03
รายงานผลการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส2564/04/262021-04-26 16:30:27
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642564/04/21แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 & …2021-04-21 10:18:25
การยืมทรัพย์สินของทางราชการ2564/04/20ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินข …2021-04-20 15:27:12
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลหนองตาคง2564/04/20รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้อง …2021-04-20 13:56:29
แผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 25642564/04/20แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1/2564 …2021-04-20 11:44:25
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 25632564/04/20รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสท …2021-04-20 11:35:07
รายงานการขอรับการสนันสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปี 25642564/04/16รายงานการขอรับการสนันสนุนน้ำอุ …2021-04-16 15:35:18
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2564/04/162021-04-16 14:56:36
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)2564/04/162021-04-16 14:36:58
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต2564/04/16เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 พ.จ. …2021-04-16 11:48:35
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/04/162021-04-16 11:25:47
มาตรการหน่วยงานภายใน2564/04/16ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้ …2021-04-16 11:10:40
รายงานผลการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใส2564/04/092021-04-09 15:18:15
คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น2564/04/092021-04-09 15:13:38
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564/04/092021-04-09 15:12:05
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2564/04/092021-04-09 15:09:05
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2564/04/09Loading…2021-04-09 11:17:56
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/04/092021-04-09 10:36:30
รายงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล2564/04/07รายงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบ …2021-04-07 21:13:29
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632564/04/07งบแสดงฐานะการเงิน-ประจำปี-25632021-04-07 16:04:07
รายงานตามนโยบายบริหารการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)2564/04/05รายงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบ …2021-04-05 10:57:34
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)2564/04/05รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง …2021-04-05 10:51:27
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เส้นขนานคลองบ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันท บุรี2564/04/05CCF_0002342021-04-05 10:35:53
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/04/02แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ …2021-04-02 14:19:58
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)2564/04/02ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอ …2021-04-02 11:48:48
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ2564/04/01รายงานงบรายงาน รายรับ-รายงานจ่ …2021-04-01 10:48:18
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/04/01CCF_0002262021-04-01 09:56:36
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2564- 25662564/03/31นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ป …2021-03-31 15:39:31
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 25642564/03/31ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป …2021-03-31 11:42:11
จับสลาก2564/03/30วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09. …2021-03-30 15:07:27
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง2564/03/30บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเ …2021-03-30 14:58:34
ส่งมอบหีบและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง2564/03/3027 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ …2021-03-30 14:47:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าเมรุ หมู่ที่ บ้านโพธิ์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/30CCF_0002172021-03-30 14:17:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านนาสนาดก์ – บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก2564/03/29CCF_0002162021-03-29 11:10:47
ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/26CCF_0002142021-03-26 10:38:54
ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซับตาเมา ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/26CCF_0002152021-03-26 10:36:58
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ใช้น้ำมันเขื้อเพลิงของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/03/26การกำหนดหลักเกณฑ์ใช้น้ำมันเขื้ …2021-03-26 09:32:14
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก2564/03/26รับสมัคร2021-03-26 09:30:21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการครูรักษ์ถิ่น2564/03/26ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โ …2021-03-26 09:27:35
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2564/03/26ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครอาสาสมัค …2021-03-26 09:25:50
ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรีตำบล2564/03/26ประกาศ-กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่า …2021-03-26 09:24:11
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา2564/03/26ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง-เรื่อ …2021-03-26 09:13:21
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงภารกิจ กระบวนการทำงานและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน2564/03/26ประกาศ-เรื่อง-ปรับปรุงภารกิจ-ก …2021-03-26 09:10:21
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.25632564/03/26ประกาศ-เรื่อง-บัญชีรายชื่อผู้ม …2021-03-26 09:08:15
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ 25632564/03/26ประกาศ-เรื่อง-บัญชีรายชื่อผู้ม …2021-03-26 09:05:52
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.25632564/03/262021-03-26 08:59:52
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองตาคง2564/03/25ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง-เรื่อ …2021-03-25 16:19:34
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 25632564/03/25รายงานผลการพัฒนาบุคลากร-ประจำป …2021-03-25 16:03:30
แผนตรวจสอบการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน2564/03/25แผนตรวจสอบการบริหารกิจการระบบป …2021-03-25 16:00:39
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564/03/25ประกาศ-เรื่อง-การสำรวจที่ดินแล …2021-03-25 15:58:21
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564/03/25ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้า …2021-03-25 15:57:00
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ 25632564/03/25ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครบุคคลทั่ …2021-03-25 15:50:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านซับมงคล-หลังป้อม หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002002021-03-25 14:43:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับการเลือกต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001992021-03-25 14:39:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำป้าย2564/03/25CCF_0001982021-03-25 14:37:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเตนท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001972021-03-25 14:35:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001962021-03-25 14:33:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001952021-03-25 14:28:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001942021-03-25 14:24:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002012021-03-25 13:59:47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านนาสนาดก์ – บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002022021-03-25 13:56:15
แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/25CCF_0002042021-03-25 13:43:58
ประกาศสำนางบรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง2564/03/25CCF_0002052021-03-25 13:37:38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซับมงคล-หลังป้อม ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002062021-03-25 13:32:33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซับมงคล ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002082021-03-25 13:28:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายนาสนาดก์ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเแพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0002092021-03-25 13:25:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0002112021-03-25 13:15:34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสนาดก์-บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3,10 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002122021-03-25 11:37:58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002132021-03-25 11:32:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001572021-03-25 11:00:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001562021-03-25 10:55:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และปรับปรุงหน่วยความจำสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001542021-03-25 10:50:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001452021-03-25 10:45:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง(ท่อ คสล.)สำหรับถนนสายคลองคต ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต2564/03/25CCF_0001382021-03-25 10:39:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสนั่น พาหุรัตน์) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001352021-03-25 10:16:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001332021-03-24 15:57:43
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 25642564/03/24การประเมินความเสี่ยงการทุจริต- …2021-03-24 15:29:46
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน2564/03/24รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกั …2021-03-24 15:15:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001312021-03-24 14:57:45
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)2564/03/24ระหว่างวันที่ 22 – 23 มี …2021-03-24 14:49:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001302021-03-24 12:22:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001292021-03-24 12:20:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001282021-03-24 12:17:30
รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร2564/03/19รายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนรา …2021-03-19 16:04:19
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632564/03/19แผนการจัดหาพัสดุประจำปี-632021-03-19 15:53:15
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส2564/03/19รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเม …2021-03-19 15:35:18
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ2564/03/19คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ2021-03-19 15:14:36
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632564/03/19แผนการดำเนินงาน632021-03-19 14:48:58
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622564/03/19แผนการดำเนินงาน622021-03-19 14:44:34
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ2564/03/19คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสา …2021-03-19 14:14:04
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น2564/03/19คู่มือการปฏิบัติงานสภาเทศบาล2021-03-19 14:08:24
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์2564/03/19คู่มือร้องเรียน-ทต.หนองตาคง2021-03-19 13:56:25
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2564/03/19ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจร …2021-03-19 13:42:33
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 25632564/03/19รายงานความพึงพอใจในการให้บริกา …2021-03-19 13:23:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทเบียน กฉ 5003 จันทบุรี2564/03/19CCF_000124-12021-03-19 13:16:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 25632564/03/19CCF_000123-12021-03-19 13:13:02
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี2564/03/172021-03-17 17:43:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/17CCF_000120-12021-03-17 17:40:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม 25632564/03/17CCF_000122-12021-03-17 17:37:14
ข่าวประชาสัมพันธ์2564/03/172021-03-17 14:58:53
22. ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2564/03/17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่ …2021-03-17 14:15:23
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค ของเทศบาลตำบลหนองตาคง2564/03/16Loading…2021-03-16 23:19:35
ข้อมูลการติดต่อ2564/03/16สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคงเลขท …2021-03-16 15:32:01
แผ่นพับประชาสัมพันธ์2564/03/11แผ่นพับโควิค 2019ดาวน์โหลด แผ่ …2021-03-11 14:16:29
แบบฟอร์ม / หนังสือคำร้องต่างๆ2564/03/11แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด แบบค …2021-03-11 13:23:09
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน2564/03/112021-03-11 13:22:16
ธรรมาภิบาล2564/03/112021-03-11 13:21:41
การท่องเที่ยว2564/03/112021-03-11 13:21:00
การป้องกันการทุจริต2564/03/11ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจร …2021-03-11 13:20:25
ภูมิปัญญาท้องถิ่น2564/03/112021-03-11 13:19:45
จดหมายข่าว2564/03/112021-03-11 13:18:49
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ2564/03/10การแก้ไขรายการบ้าน-กรณีมีรายกา …2021-03-10 12:58:19
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป2564/03/09ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อ …2021-03-09 16:13:25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2564/03/09สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจั …2021-03-09 15:09:43
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.2564/03/09รายงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบ …2021-03-09 14:32:39
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.2564/03/09นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ป …2021-03-09 14:19:33
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน2564/03/09รายงานป้องกันการทุจริตปี 2563ด …2021-03-09 14:12:49
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน2564/03/09รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ …2021-03-09 14:07:26
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2564/03/09ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องก …2021-03-09 13:56:32
รายงานผลการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี2564/03/072021-03-07 16:31:57
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน2564/03/07รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกั …2021-03-07 16:31:01
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2564/03/072021-03-07 16:29:28
รับสมัครสมาชิกเทศบาล2564/03/072021-03-07 09:36:35
ประกาศรับสมัคร2564/03/072021-03-07 09:16:54
ภาพกิจกรรมหน่วยงาน2564/03/072021-03-07 08:32:07
กิจกรรมจิตอาสา2564/03/072021-03-07 08:06:29
การเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง2564/02/23ภาพบรรยากาศ การเปิดสมัครรับเลื …2021-02-23 21:06:01
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ2564/02/23วันนี้ (26 มกราคม 2564)นายณัฐพ …2021-02-23 21:02:46
มอบเงินและถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง2564/02/23วันที่ 22 มกราคม 2564 เทศบาลตำ …2021-02-23 21:00:39
ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2564/02/23วันที่ 21 มกราคม 2564 นายณัฐพง …2021-02-23 20:57:48
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหมู่ที่ 7 บ้านคลองคต2564/02/23วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.0 …2021-02-23 20:48:26
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ2564/02/23วันที่ 7 มกราคม 2564 กองทุนหลั …2021-02-23 20:46:43
Social Network2564/02/10สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคงเลขท …2021-02-10 19:33:35
Q&A ถาม-ตอบ2564/02/102021-02-10 19:22:04
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง2564/02/10กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่2021-02-10 19:14:13
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2564/02/10แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64ดาว …2021-02-10 19:03:12
ข้อมูลผู้บริหาร2564/02/10ชื่อLorem ipsum dolor sit amet …2021-02-10 18:59:29
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง2564/02/05สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจั …2021-02-05 10:12:03
ประชุม สปสช.2564/01/07วันที่ 7 มกราคม 2564 กองทุนหลั …2021-01-07 14:29:00
วัดเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์)2563/12/15วัดเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์) ประ …2020-12-15 05:43:50
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)2563/11/12วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา …2020-11-12 12:45:00
ประชุมเพื่อจัดทำ “ร่าง”แผนดำเนินงาน ประจำปี 25642563/10/30วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10. …2020-10-30 16:21:00
ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล2563/10/15วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14. …2020-10-15 16:53:00
คลองตาซิ่ว2562/10/31ความเป็นมา คลองตาซิ้ว เป็นลำธา …2019-10-31 21:03:41
บทความเรื่องชา2562/09/15จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-09-15 20:57:13
บทความเรื่องเกาะ2562/07/01จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เ …2019-07-01 20:23:36
บทความเรื่องตึกระฟ้า2562/06/02จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-06-02 20:13:24
บทความเรื่องพยับหมอก2562/05/02จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเ …2019-05-02 03:11:29
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 25642561/10/01วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เ …2018-10-01 21:42:41
กิจกรรมจิตอาสา”ทำดีเพื่อพ่อ”2561/09/01วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09. …2018-09-01 21:41:04
วันพ่อแห่งชาติ2561/08/01เทศบาลตำบลหนองตาคงร่วมกิจ​กรร​ …2018-08-01 21:38:09
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแก้ว2561/07/01วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะกรรมก …2018-07-01 21:36:22
ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 25632560/12/01วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เว …2017-12-01 21:45:37
TitleDateContentAuthor
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25522564/05/252021-05-25 11:27:34
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด2564/05/242021-05-24 15:36:33
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/05/072021-05-07 10:32:14
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง ครั้งแรก2564/05/062021-05-06 11:54:51
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี2564/05/032021-05-03 10:25:18
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออกจากเคหสถาน2564/04/272021-04-27 11:29:03
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 25642564/03/31ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป …2021-03-31 11:42:11

TitleDateContentAuthor
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดประตูม้วนบริเวรอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/06/092021-06-09 15:14:47
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/05/312021-05-31 12:16:02
ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาสนาดก์ ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/05/112021-05-11 16:05:11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง2564/05/05รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ป …2021-05-05 15:00:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/04/282021-04-28 10:56:54
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองตาคง เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหัวอ่าง-นาสนาดก์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/04/272021-04-27 16:29:10
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เส้นขนานคลองบ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันท บุรี2564/04/05CCF_0002342021-04-05 10:35:53
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642564/04/02แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ …2021-04-02 14:19:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าเมรุ หมู่ที่ บ้านโพธิ์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/30CCF_0002172021-03-30 14:17:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านนาสนาดก์ – บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก2564/03/29CCF_0002162021-03-29 11:10:47
ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/26CCF_0002142021-03-26 10:38:54
ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซับตาเมา ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/26CCF_0002152021-03-26 10:36:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านซับมงคล-หลังป้อม หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002002021-03-25 14:43:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับการเลือกต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001992021-03-25 14:39:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำป้าย2564/03/25CCF_0001982021-03-25 14:37:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเตนท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001972021-03-25 14:35:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001962021-03-25 14:33:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001952021-03-25 14:28:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001942021-03-25 14:24:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002012021-03-25 13:59:47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ถนนสายบ้านนาสนาดก์ – บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002022021-03-25 13:56:15
แจ้งตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี2564/03/25CCF_0002042021-03-25 13:43:58
ประกาศสำนางบรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง2564/03/25CCF_0002052021-03-25 13:37:38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซับมงคล-หลังป้อม ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2564/03/25CCF_0002062021-03-25 13:32:33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซับมงคล ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002082021-03-25 13:28:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายนาสนาดก์ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเแพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0002092021-03-25 13:25:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ทางลงฝาย หมู่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0002112021-03-25 13:15:34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสนาดก์-บ้านซับมงคล หมู่ที่ 3,10 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002122021-03-25 11:37:58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำฝายบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2564/03/25CCF_0002132021-03-25 11:32:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001572021-03-25 11:00:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001562021-03-25 10:55:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และปรับปรุงหน่วยความจำสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001542021-03-25 10:50:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001452021-03-25 10:45:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง(ท่อ คสล.)สำหรับถนนสายคลองคต ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต2564/03/25CCF_0001382021-03-25 10:39:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสนั่น พาหุรัตน์) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/25CCF_0001352021-03-25 10:16:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001332021-03-24 15:57:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001312021-03-24 14:57:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001302021-03-24 12:22:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001292021-03-24 12:20:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/24CCF_0001282021-03-24 12:17:30
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632564/03/19แผนการจัดหาพัสดุประจำปี-632021-03-19 15:53:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทเบียน กฉ 5003 จันทบุรี2564/03/19CCF_000124-12021-03-19 13:16:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 25632564/03/19CCF_000123-12021-03-19 13:13:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2564/03/17CCF_000120-12021-03-17 17:40:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม 25632564/03/17CCF_000122-12021-03-17 17:37:14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2564/03/09สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจั …2021-03-09 15:09:43

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/06/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กศ.มท 0816.4/ว116107/06/256411/06/2564
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564สน.คท.มท 0808.2/ว120711/06/256411/06/2564
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กพส.มท 0810.3/ว120611/06/256411/06/2564
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564กพส.มท 0810.7/ว120210/06/256410/06/2564
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.2/ว120110/06/256410/06/2564
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [QR Code]กสว.มท 0820.3/ว120010/06/256410/06/2564
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))กค.มท 0803.3/ว119410/06/256410/06/2564
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)กศ.มท 0816.3/ว119009/06/256410/06/2564
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว119109/06/256410/06/2564
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.2/ว116907/06/256409/06/2564
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.2/ว11508/06/256409/06/2564
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564กพส.มท 0810.6/ว116607/06/256409/06/2564
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.บถ.มท 0810.6/ว118409/06/256409/06/2564
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563สน.คท.มท 0808.2/ว118109/06/256409/06/2564
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563กศ.มท 0816.3/ว118209/06/256409/06/2564
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564กศ.มท 0816.3/ว117608/06/256409/06/2564
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) [กำหนดการ]สบ.พถ.มท 0807.2/ว116007/06/256409/06/2564
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]สน.คท.มท 0808.3/ว116307/06/256409/06/2564
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06กศ.มท 0816.2/ว117408/06/256408/06/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]สน.คท.มท 0808.5/ว116707/06/256408/06/2564

× How can I help you?