กองคลัง


พันจ่าตรี ดร.วิสวัส เอิบสภาพ

ปลัดเทศบาล
089-8346482

 
 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5) งานการรับเงิน นำส่งเงิน การโอนเงินงบประมาณ
(6) งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการจัดซื้อการจัดจ้าง
(2) งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง
(3) งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
(4) งานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5) งานการจำหน่ายพัสดุ และจำหน่ายหนี้สูญ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลซำสูง
(8) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองคลัง
(9) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
(2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น
(5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
(6) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(7) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
(8) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
(9) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(10) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(11) งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
(12) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียน เงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
(13) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(14) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
(15) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(16) งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภาษีในกำหนดของแต่ละปี
(17) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
(18) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
(19) งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(20) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(21) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
(22) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

× How can I help you?