การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

?วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองตาคงจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง โดยมีนายเหยียน นนทรัตน์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม นางภาวนา สายทองเป็นเลขานุการ และมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
– ญัตติ เรื่อง การร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(พิจารณาวาระที่1 ขั้นรับหลักการ

× How can I help you?