การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองตาคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมาติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองตาคง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแอละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติื (ป.ป.ช.) ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/uqazzu หรือ QR Code ด้านล่างนี้

× How can I help you?