ข้อมูลพื้นฐาน

…ประวัติความเป็นมา…


เหตุที่ได้ชื่อว่า “หนองตาคง” เพราะเมื่อสมัยก่อน ได้มีนักปราชญ์ชาวบ้านชื่อ “ตาคง” ซึ่งเป็นผู้ที่มีความถนัดในการทำเครื่องปั้นดินเผา เช่น หม้อ ไห ถ้วยชาม และภาชนะอื่นๆ ได้คัดเลือกดินที่เหมาะสมกับการทำเครื่องปั้นดินเผาที่บริเวณหนองน้ำแห่ง หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสันนิษฐานว่า น่าจะอยู่บริเวณบ้านปั้นหม้อ บ้านบึงชนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (เดิมตำบลเทพนิมิตเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองตาคง และได้แยกออกเป็นตำบลเทพนิมิต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. 2524) ซึ่งหนองน้ำที่ปราชญ์ชาวบ้านชื่อ “ตาคง” ใช้ดินปั้นเครื่องปั้นดินเผา ชาวบ้านและผู้คนที่สัญจรไปมาจึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่า “หนองตาคง” ตำบลหนองตาคง เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ที่อยู่ภายใต้การปกครองท้องที่ของอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จากประวัติการก่อตั้งพื้นที่ ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าก่อตั้งมาเมื่อใด ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองตาคง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาคง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 และมีผลใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองตาคง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองตาคง ตั้งอยู่ที่ 199 ม.2 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 12 ก.ม. และห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 188 ก.ม. และทางรถยนต์ 121 ก.ม.

…ที่ตั้ง…


เทศบาลตำบลหนองตาคง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ประมาณ 29 กิโลเมตร อยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 317 (จันทบุรี – สระแก้ว) ประมาณ 15 กิโลเมตร มีถนนสายทับไทร – ตามูน และถนนสายพังงอน – จางวาง ผ่านตำบลและเชื่อมติดต่อกับทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว และตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน
ทิศใต้ ติดต่อตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

…เนื้อที่…

เทศบาลตำบลหนองตาคง   มีเนื้อที่  80,150  ไร่  หรือ  128.24  ตารางกิโลเมตร   แบ่งเป็นหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
เนื้อที่(ไร่) 
อันดับ
1บ้านโพธิ์6,6118
2บ้านจางวาง5,8099
3บ้านนาสนาดก์7,6667
4บ้านคลองบอน7,8315
5บ้านซับตาเมา12,3591
6บ้านแปลง8,3763
7บ้านคลองคต11,0822
8บ้านคลองเร่ว4,74210
9บ้านแสมด7,8116
10บ้านซับมงคล7,8634

…จำนวนประชากร…

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวม
1บ้านโพธิ์479461940
2บ้านจางวาง454437891
3บ้านนาสนาดก์6846361,320
4บ้านคลองบอน6185731,191
5บ้านซับตาเมา5414811,022
6บ้านแปลง8077671,574
7บ้านคลองคต6126061,218
8บ้านคลองเร่ว232226458
9บ้านแสมด205226431
10บ้านซับมงคล449385834
รวม5,0894,784 9,873

…จำนวนครัวเรือน… ข้อมูลเดือนกันยายน 2565

1บ้านโพธิ์360
2บ้านจางวาง434
3บ้านนาสนาดก์684
4บ้านคลองบอน463
5บ้านซับตาเมา491
6บ้านแปลง533
7บ้านคลองคต451
8บ้านคลองเร่ว160
9บ้านแสมด183
10บ้านซับมงคล323
รวมครัวเรือนทั้งสิ้น4,084

…รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน…

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ -นามสกุล
ตำแหน่ง
1บ้านโพธิ์นายเชาวฤทธิ์  เครื่องเทศผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
2บ้านจางวางนายชัยณรงค์  ว่องไวผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
3บ้านนาสนาดก์นายพิมล ร่มโพรีย์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
4บ้านคลองบอนนายปุณณรัตน์  กลิ่นชั้นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
5บ้านซับตาเมานายสังเวียน คำสอนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
6บ้านแปลงนายสำรวย  เห็ดตุมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
7บ้านคลองคตนายสุชาติ  นนทรัตน์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
8บ้านคลองเร่วนายสมภพ  โรจนนาวินกำนันตำบลหนองตาคง
9บ้านแสมดนางสุนีย์ พรหมฉินผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
10บ้านซับมงคลนายสุนิย์  กองทองผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

…สภาพเศรษฐกิจและสังคม…


1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         

1.1  ประปา
                   เทศบาลตำบลหนองตาคงมีการจัดการประปาทุกหมู่บ้าน
          1.2  ถนนในเขตชุมชนตำบลหนองตาคง  มีทั้งหมด   27  สาย
                   1.  ถนนลูกรัง                       มีทั้งหมด          11   สาย
                   2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)มีทั้งหมด          10   สาย
                   3.  ถนนลาดยาง                    มีทั้งหมด            4   สาย
                   4.  ถนนหินคลุก                     มีทั้งหมด            2   สาย
          1.3  ไฟฟ้า
                   มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  ตั้งแต่หมู่ที่  1 – 10  แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน
          1.4  การสื่อสาร
                   ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาคง มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  13  ตู้
2. ด้านเศรษฐกิจ
          2.1  มีจำนวนตลาดนัด   จำนวน  3  แห่ง
                   1. ตลาดนัดนาสนาดก์  หมู่ที่ 3
                   2. ตลาดนัดโค้งพัฒนา  หมู่ที่ 6
                   3. ตลาดนัดปั๊มน้ำมัน  หมู่ที่  2
          2.2  มีจำนวนบ้านเช่า        จำนวน  4  แห่ง
                   1.  บ้านเช่า   หมู่ที่ 1   บ้านโพธิ์
                   2.  บ้านเช่า   หมู่ที่ 2   บ้านจางวาง
                   3.  บ้านเช่า   หมู่ที่ 3   บ้านนาสนาดก์
                   4.  บ้านเช่า   หมู่ที่  6  บ้านแปลง
 3. ด้านสังคม
          3.1  มีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง  คือ
                   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน  หมู่ที่ 4
                   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา  หมู่ที่ 5
                   3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง  หมู่ที่ 6
                   4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต  หมู่ที่ 7
          3.2  มีจำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน 7  แห่ง  คือ
                   1.  โรงเรียนบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 1
                   2.  โรงเรียนบ้านจางวาง  หมู่ที่ 2
                   3.  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หมู่ที่ 3
                   4.  โรงเรียนบ้านคลองบอน  หมู่ที่ 4
                   5.  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาสามัคคี  หมู่ที่ 5
                   6.  โรงเรียนบ้านแปลง  หมู่ที่ 6
                   7.  โรงเรียนบ้านคลองคต  หมู่ที่
          3.3  มีจำนวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  คือ
                   1.  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
          3.4  ไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาหรือเทียบเท่า
          3.5  มีจำนวนศาสนสถาน (วัด , โบสถ์  หรือมัสยิด)  จำนวน 14  แห่ง
                   1.  วัดโพธาราม  หมู่ที่ 1
                   2.  วัดจางวาง  หมู่ที่ 2
                   3.  สำนักสงฆ์โสมคีรี  หมู่ที่ 2
                   4.  วัดนาสนาดก์  หมู่ที่ 3
                    5.  วัดคลองบอน  หมู่ที่ 4
                   6.  วัดเขาแก้ว (ถ้ำแก้วสวรรค์)  หมู่ที่ 4
                   7.  วัดซับตาเมา  หมู่ที่ 5
                   8.  วัดบ้านแปลง  หมู่ที่ 6
                   9.  วัดโค้งพัฒนา  หมู่ที่ 6         
                   10.  วัดคลองคต  หมู่ที่ 7
                   11.  สำนักสงฆ์คีรีวนาราม  หมู่ที่ 7
                   12.  สำนักสงฆ์สุขพิมาย  หมู่ที่ 7
                   13.  วัดคลองเร่ว  หมู่ที่ 8
                   14.  สำนักสงฆ์พิมพ์ศรศรัทธาวนาราม  หมู่ที่ 9
          3.6  มีจำนวนสถานีอนามัย  จำนวน  3  แห่ง  คือ
                   1.  สถานีอนามัยบ้านคลองบอน  หมู่ที่  4
                   2.  สถานีอนามัยตำบลหนองตาคง  หมู่ที่  6
                   3.  สถานีอนามัยซับมงคล  หมู่ที่ 10
          3.7  มีจำนวนสถานีตำรวจและจุดตรวจต่างๆ จำนวน  6  แห่ง  คือ
                   1.  สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง  หมู่ที่  6
                   2.  จุดตรวจบ้านจางวาง  หมู่ที่  2                   
                   3.  จุดตรวจบ้านนาสนาดก์  หมู่ที่ 3        
                   4.  จุดตรวจบ้านคลองบอน  หมู่ที่ 4
                   5.  จุดตรวจบ้านซับตาเมา  หมู่ที่5
                   6.  จุดตรวจบ้านคลองเร่ว  หมู่ที่ 8.

4. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
แหล่งน้ำธรรมชาติ
          – แม่น้ำ                                                 1        สาย
          – คลอง                                                 13      สาย
          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          – ฝาย                                                   19      แห่ง
          – บ่อสูบ                                                 2        แห่ง
          – บ่อโยก                                               29      แห่ง
          – ประปาหมู่บ้าน                                     11      แห่ง
          – ถังเก็บน้ำฝน                                       10      แห่ง
          – สระน้ำ                                                 4       แห่ง
          – ท่อลอดเหลี่ยม คสล.                            3       แห่ง
          – อ่างเก็บน้ำคลองบอน                            1        แห่ง

  5. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม
                   5.1 การนับถือศาสนา
                   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
                   5.2 ประเพณีและงานประจำปี
                   การจัดงานบุญ/งานประเพณีต่าง ๆ  จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีและตามจารีตประเพณี เช่น ประเพณีลอยกระทง , วันสงกรานต์ ,วันเข้าพรรษา ,วันออกพรรษา
                   5.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
                   ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลาง และมีภาษาท้องถิ่นที่มีสำเนียงการพูดใกล้เคียงกับภาษากัมพูชา โดยสามารถพูดจาสื่อสารกับชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วงดนตรีพื้นบ้านวงอาไย เป็นการร้องโดยใช้ภาษากัมพูชาและรำในลักษณะวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เครื่องดนตรีที่ใช้ ปี่สะไล ซอตรัวเอก กลองกันตรึม ขลุ่ย พิน เครื่องกำกับจังหวะใช้กรับและฉิ่ง

        6. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
                   6.1 น้ำ
                   แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ มีคลองน้ำที่สำคัญหลายสาย ใช้เป็นแหล่งน้ำในการเกษตร เช่น คลองพระพุทธ คลองทรายขาว    คลองตาดำ คลองกันทึม
                   6.2 ป่าไม้
                   มีพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6  และหมู่ที่ 7
                   6.3 ภูเขา
                   ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ
                   6.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
                   ตำบลหนองตาคงค่อนข้างสมบูรณ์

× How can I help you?