ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองตาคง ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตาคง จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองตาคง โดยมีนายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง เป็ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุม เพื่อแจ้งขั้นตอนการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 รายงานสรุปสถานการณ์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตาคง ปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ตามวงเงินที่ประมาณการรายรับหรือเงินคงเหลือ และโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองตาคง

× How can I help you?