ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยนายเหยียน นนทรัตน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง ชั้น 3

× How can I help you?