ร่วมแสดงและร้องเพลงเพื่อถ่ายทำวิดีโอเพลงรำวงมหาดไทย

วันที่ 2 มกราคม 2565

ตามที่ทางอำเภอโป่งน้ำร้อนได้ขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลตำบลหนองตาคง ขอตัวแทนผู้หญิงหนึ่งคน ในการร่วมแสดงและร้องเพลงเพื่อถ่ายทำวิดีโอเพลงรำวงมหาดไทย

โดย นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายนางสาวมนัสดา ศิลานิล พนักงานเทศบาลฯ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลหนองตาคง ร่วมถ่ายทำวิดีโอเพลงรำวงมหาดไทย ร่วมกับอำเภอโป่งน้ำร้อนและกรมการปกครอง

ขอขอบคุณ สจ.รัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำในครั้งนี้ด้วย

× How can I help you?