สารจากผู้บริหาร

คำกล่าวปฏิญาณตนและคำแถลงนโยบาย
ของ
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลตำบลหนองตาคง
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลหนองตาคง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบล………………….. ที่เคารพ

× How can I help you?