โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองตาคง ลงพื้นที่หมู่ที่ 1-10 เพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

× How can I help you?