Avatar

kamon kamon

11 มิ.ย. 2564
Avatar

kamon kamon

9 มิ.ย. 2564
Avatar

kamon kamon

9 มิ.ย. 2564
Avatar

kamon kamon

9 มิ.ย. 2564
Avatar

kamon kamon

31 พ.ค. 2564
Avatar

kamon kamon

25 พ.ค. 2564
Avatar

kamon kamon

20 พ.ค. 2564

ร่วมออกตรวจเยี่ยมและมอบเงินแก่ผู้ยากไร้ตำบลหนองตาคง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองตาคง ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบเงินแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

Avatar

kamon kamon

19 พ.ค. 2564

มอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองตาคง นำโดย พันจ่าตรี ดร.วิสวัส เอิบสภาพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบหนองตาคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5 ลัง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป โดยทางเทศบาลตำบลหนองตาคงได้รับสนับสนุนหน้ากากอนามัยจาก สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

Avatar

kamon kamon

18 พ.ค. 2564
1 2 15
× How can I help you?