เทศบาลตำบลหนองตาคง ร่วมแสดงสัญญาลักษณ์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด” Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอมไม่ทนและไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

Avatar

kamon kamon

21 ธ.ค. 2565

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นำโดยนายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมท้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

Avatar

kamon kamon

17 ก.พ. 2565

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นำโดยพันจ่าตรี วิสวัส เอิบสภาพ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ZERO TOLERANCE) พร้อมท้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

Avatar

kamon kamon

21 ก.ค. 2564
× How can I help you?